چرا جهان این قدر در تلاش است که نابود نشود ؟

جواباین سوال را تا به حال هیچ دانشمند و یا فیلسوفی نیافته است. حتی هاوکینگ دانشمند واختر شناس بزرگ در جواب به آن گفته است :«اگرجواب این سوال را بدانم مطمئناً بهسوال های دیگری خواهم رسید که آغازگرکشف نظریه ی همه چیزورسیدن به قله های ناممکن فیزیک و تمام علوم دیگر است.» از نظریه ی همه چیز گفتیم ،حتماً محتوای این نظریه ی جدید که هنوز کامل نشده برای شما مبهم است. پس در اینمقاله به بحث و بررسی درباره ارکان سازنده ی این نظریه خواهیم پرداخت. نظریه ای کهشاید انسان بتواند با داشتن آن فکر خدا را درباره ی کائنات و جهان آفرینش بخواند وخود را به بینهایت نزدیک تر سازد. به عبارت دیگر تلاش ما بیان مفاهیمی است که انسانبرای یافتن سرنوشت ویا گذشته ی خویش به آن هااحتیاج دارد .

بهتر است قبلازبررسی پایه ای این نظریه با چند مفهوم وعبارت آشنا شویم:

الف-  سیاهچاله هایا ستاره های رمبیده شده : یک سیاهچاله یک جرم متراکم و یک ستاره یمرده است که در آن گرانش به حدی شدید است که حتی نور نیز نمی تواند از آن بگریزد،پس یک سیاه چاله دیده نمی شود .

ب -انفجار بزرگ: نظریه ای که میگوید جهان در ابتدا یک گوی آتشین بسیار داغ بوده که منفجر شده و ماده وانرژی و...رابوجود آورده است تا جهان بصورتی که امروزه می بینیم در آید این نظریه در قرن نوزدهممیلادی توسط هوگان ارائه شد.

ج- مکانیک کوانتومی  : سالها پیش تصور می شد که کوچک ترین اجزای تشکیل دهنده ی ماده، اتم ها هستند ولی بعدهاکشف شد که در اتم نیز هسته ای وجود دارد که الکترون ها به دورآن چرخش می کنند وهمین طور خود هسته از ذرات کوچک تری به نام نوکلئون تشکیل شده و هر یک از نوکلئونها نیز باز از ذرات کوچک تری به نام کوارک ها تشکیل یافته اند که بار و وزن هستهاتم را مشخص می کنند . کوارک ها یکی از ذرات بنیادین هستند که بعد از انفجار بزرگبوجود آمدند.کوارک ها دارای شش نوع هستند که هسته اتم فقط از دو نوع اول آنها یعنیبالا و پایین تشکیل یافته است.

د -نیروهای بنیادین یا اولیه :بین ذرات بنیادینچهارنوع نیروعمل می کند که عبارتند از:

الف) نیروی پر قدرت کوارک :این نیرواز جدا شدن بیش از حد کوارک های داخل هسته از یکدیگر و یا حتی از پرت شدن آنها بهخارج جلوگیری می کند ، نیروی پر قدرت کوارک از طریق ذرات مبادلهکننده(گلوئون)انتقال می یابد که بین کوارک ها در پروازهستند .

ب) نیرویالکترومغناطیسی : یک ذره دارای بارمنفی به وسیله یک ذره ی منفی دیگر دفع و به سوییک ذره با بارمثبت جذب می شود این نیرو توسط فوتون ها مبادله می شود .

پ)نیروی ضعیف : این نیرودربین ذرات بدون بار(خنثی)ودرفواصل خیلی نزدیک برقراراست وباعث رادیواکتیویته می شود که نوعی از آنرا رادیواکتیویته ی بتا می نامند وذره یپیام رسان این نیرو«ویکون»نام دارد.

ت) نیروی گرانش : یکی از چهار نیرویطبیعت که ضعیف ترین آنهاست . گرانی،همیشه جذب می کند،هیچ گاه دفع نمی کندومی تواندتا فواصل بسیاردور،تاثیرداشته باشد.همچنین ذره ی پیام رسان این نیرو«گراویتون»نامدارد که تاکنون بطور مستقیم مشاهده نشده است.

انرژی تاریک:

یکی ازنظریه هایی که ما را دررسیدن به «نظریه ی همه چیز» یاری می کند،نظریه ی اینشتین درمورد مجموعه ایست که سبب انبساطجهان می شود.این مجموعه (منظورماده وانرژی)حدود 95 درصد ماده وانرژی جهان را تشکیلمی دهد
.

ازاین مجموعه ی 95 درصدی،30درصد ماده ی تاریکو65درصدانرژی تاریکاست که عامل شتاب داربودن انبساط و بی نظمی جهان میباشد.همچنین سیاهچاله ها نیز نوعی ماده تاریک محسوب می شوند. نظریه پردازان انرژیتاریک یا نیروی ضد جاذبه معتقدند که: این نیرو در طول زمان می تواند نیرومندتر یاضعیف تر شود.این نیرو یا سرانجام دنیا را در یک لحظه از هم می پاشاند،یا درآینده یدوررفته رفته آن را خاموش می کند.این آینده ی دور10 میلیارد سال با زمان حال فاصلهدارد.اگراین نیروخود به خود ازمیان برود،جاذبه باردیگربر گیتی مستولی می شود و جهانخود به خود فرومی پاشد.این نیرومدت هاست که وجود دارد وتغییر آن بسیارکند وآراماست.

یکی از کیهان شناسان به نام دکتر"ریس"می گوید:«هرگونه تحول تسریعکننده،که به قدرتمند شدن این انرژی تاریک منجرشود تا30میلیارد سال دیگرروی نخواهدداد.»هم چنین برخی محاسبات دانشمندان درباره ی قدرت این انرژی به یک عدد واحد رسیدهاست که نام آن را دبلیو گذاشته اند.این عدد درحقیقت نسبت میان فشاروتراکم این انرژیتاریک است.یکی ازعجیب ترین خصوصیات این انرژی مرموزاین است که برخلاف ماده یا انرژیمعمولی چگالی آن با انبساط فضا کاهش نمی یابد و شواهد زیادی حکایت ازآن دارد کههمیشه دارای چگالی ثابتی است.به این ترتیب با انبساط جهان چگالی مواد معمولی رفتهرفته کمتر می شودوحتی نسبتی کمتراز5 درصد را به خود اختصاص خواهد داد ولی درصدانرژی تاریک روبه ازدیاد خواهد گذاشت.

امید است با ادامه ی کاردانشمندان درآینده ی نزدیک هیجان انگیزترین راز علم حل شود.

فرضیه سفردرزمان: یکیازجالب ترین افکاربشر،ایده ی جابجایی دربعد زمان است.اینشتین با ارائه ی نظریه ینسبیت خاص خود نشان داد که این کار از نظرتئوری شدنی است،برطبق این نظریه اگرشیئیبه سرعت نورنزدیک شود،گذشت زمان برایش آهسته تر صورت می گیرد.بنابراین اگر بشود باسرعت بیش از سرعت نور حرکت کرد زمان به عقب بر می گردد.مانع اصلی این است کهاگرجسمی به سرعت نور نزدیک شود جرم نسبی آن به بی نهایت میل می کند لذا نمی شودشتابی بیش از سرعت نور پیدا کرد. اما شاید روزی هم این مشکل حل شود!

دانشمندان براین عقیده هستندکه این کاربه کمک یک پدیده ی طبیعی صورت میگیرد.دراین خصوص سه پدیده مدنظراست:

سیاهچاله های دوار ، کرم چالههاوریسمان های کیهانیسیاهچاله های دوار:سیاهچاله ها بر دو نوع اند ، دوار و غیردوار ، سیاهچاله های غیردوار دارای انتهای نقطه مانند هستند ، در آن جا هر جسمی کهبه حفره مکش شده باشد نابود می شود ، اماسیاهچاله های دوار دارای انتهاییقاعده دار به شکل حلقه هستند که مانند یک قیف واقعی انتهایشان بازاست،همچنین فقطاین نوع سیاهچاله است که می تواند سکوی پرتاب به آینده یا گذشته باشد.انتهای قیف بهیک قیف دیگر به اسم سفیدچالهمی رسد که درست عکس آن عمل می کند.یعنی هرجسمی را به شدت به بیرون پرتاب می کند.ازهمین جاست که می توانیم پا به زمان هاوجهانهای دیگربگذاریم.کرمچاله ها:  یک سکوی دیگر گذر از زمان است کهمی تواند درعرض چند ساعت ماراچندین سال نوری جابجا کند.فرض کنید دونفردوطرف یکملافه راگرفته ومی کشنداگر یک توپ تنیس برروی ملافه قرار دهیم یک انحنا درسطح ملافهبه سمت توپ ایجادمی شود.
یک تیله روی این ملافه قرار دهیم به سمت چاله ای که توپایجاد کرده است می رود.
این نظر اینشتین است که کرات آسمانی در فضا و انحناایجاد می کنند ،درست مثل همان توپ روی ملافه. حالا فرض کنیم فضا به صورت یک لایه یدوبعدی روی یک محورتاشده باشد وبین نیمه بالاوپایین آن خالی باشدودوجرم هم اندازهدرقسمت بالا وپائین مقابل هم قرارگیردآن وقت حفره ای که هردو ایجاد می کنند میتوانند به هم دیگررسیده وایجاد یک تونل کند0مثل این که یک میانبردرزمان ومکان ایجادشده باشد به این تونل کرمچاله می گویند.


حال سوالی پیش می آید که اگرما می توانستیم به گذشتهسفرکنیم.زمانی که هنوزبه دنیانیامده بودیم وپد

/ 0 نظر / 15 بازدید