مقدمه ای بر ذرات بنیادی

 همانطور که از نام این علم مشخص است شاخه ای از علم بزرگ فیزیک است . این علم به بررسی ذرات ساختاری جهان می پردازد و به ما می گوید که این ذرات چگونه با هم در کنش و واکنش هستند . این علم تحقیق هایی بر روی ذرات زیر اتمی و ساختار آنها نیز دارد . این تحقیقات توسط شتاب دهنده های بزرگ صورت می گیرد .

قبل از بحث در مورد تقسیم بندی ذرات بنیادی باید چند نکته ی خاص در مورد این ذرات توجه کنیم ؛ به نکات زیر توجه کنید:

اسپین

اسپین می تواند به این صورت شرح داده شود که « اسپین میزان حرکت زاویه ای یک ذره است » . حرکت زاویه ای یکی از واقعیت هایی است که در دل ذره جای دارد و یکی از خواص آن به شمار می آید ، مانند : جرم یک ذره . اسپین اندازه ی حرکت در تمام مراحل درحرکت و انرژی ثابت به نظر می رسد .

میزان اسپین می تواند به صورتهای زیر باشد :

1- اگر اسپین یک ذره صفر باشد ذره قادر است در یک حالت بماند 

 

spin = 0

 

2- اگر اسپین ذره  یک دوم باشد ذره می تواند در دو حالت بماند 

 

spin = 1/2

 

3- اگر اسپین ذره یک باشد آنگاه ذره می تواند در سه حالت بماند

 

 spin = 1

 

4 – اگر اسپین ذره دو باشد آنگاه ذره قادر است در سه حالت بماند

 

 spin = 2

 

برای مثال فرمیون ها ( دسته ای از ذره ها هستند که در بخشهای بعدی در مود آنها به بحث خواهیم پرداخت ) دارای اسپین یک دوم هستند 

 

spin = 1/2             

رنگ

 

خاصیت دیگری که از ذرات بنیادی به نمایش در می یاید ویژگی است که به رنگ معروف است . این خاصیت در کوارکها تعریف می شود ( در قسمت های بعدی در مورد کوارک ها بحث می کنیم ) از این جهت کوارک ها را به سبز و قرمز و آبی دسته بندی می کنند . ممکن است در ذهن شما این موضوع تداعی شود که واقعا" این موضوع در مورد کوارک ها صدق می کند ، اما این تفکری نا آگاهانه است ، این تقسیم بندی از لحاظ بار آنها است . می دانیم که هر ذره ی آزاد در طبیعت رنگ سفید دارد ، هرچند که کوارک ها به طور آزاد یافت نمی شوند .

 

پاد ماده و ذرات مجازی  

 

هر ذره دارای ذره ای مشابه خود ولی با  بار مخالف خود است که ضد ذره یا پاد ذره نام می گیرد . برای مثال بار الکترون منفی است ولی ذره ای همانند الکترون وجود دارد که پوزیترون نامیده می شود و بار آن بر خلاف الکترون است یعنی مثبت است . پاد ماده یک اصطلاح است و هر دو این ذرات ماده هستند . حال ممکن است که بگوئیم  در این صورت پروتونی داریم در بخش تقسیم بندی ذرات متوجه پاسخ  این سؤال خواهید شد .

براساس اصل عدم قطعیت مکانیک کوانتوم خلاء هیچ گاه به طور مطلق خالی نیست بلکه در آن ذرات و پاد ذراتی وجود دارد که مجازی هستند و قابل رؤیت نیستند پس این فضا به طور % 100 خالی نیست .

 

تقسیم بندی ذرات بنیادی

 

 حال که مقدمه ای از بعضی خواص ذرات را دریافتیم می توانیم آنها را تقسیم بندی کنیم . ذرات به طور کلی به دو دسته فرمیون ها

 Fermions

   یا ماده سازها و بوزون ها

Bosons

  و یا ذرات حمل کننده ی نیرو تقسیم می شوند

 

همانطور از نام فرمیون ها بر می آید در ساختن ماده نقش دارند . فرمیون ها خود به دو دسته ی کوارک ها

Quarcks

  و لپتون ها

 Lepton

   تقسیم می شوند . در اینجا خاصیت اسپین را به یاد آورید ؛ تمام فرمیون ها دارای اسپین یک دوم هستند

 

 Fermions have spin 1/2                               

 

حال به شرح کوارک ها که خود دسته ای از فرمیون ها هستند می پردازیم . کوارک ها خود به 6 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :

1- کوارک

up

 یا بالا : این کوارک جرمی معادل

 

0/004GeV/c²

 

   دارد و بار الکتریکی آن دو سوم است

 . charge = 2/3

 

2- کوارک

down

  یا پائین : این کوارک جرمی معادل  

GeV/c²0/08

  دارد و بار آن منفی یک سوم است

 . charge = -1/3  

3- کوارک

 charm

 یا افسون : این کوارک جرمی معادل

1/5 GeV/c²

   است و باری در حدود دو سوم دارد

charge = 2/3

4- کوارک

strange

  یا عجیب : این کوارک جرمی برابر با

0/15 GeV/c²

  دارد و بار آن منفی یک سوم است

charge = -1/3

5- کوارک

top

  یا سر : این کوارک جرمی معادل

176 GeV/c²

  دارد و بارش برابر دو سوم است

charge = 2/3 

6- کوارک

 bottom

  یا زیر : این کوارک جرمی برابر با

4/7 GeV/c²

  دارد و بار الکتریکی آن برابر منفی یک سوم است

charge = -1/3

این اطلاعات در جدول زیر قابل مشاهده است

 

نام کوارک

اسپین

جرم GeV/c²       

بار الکتریکی

Up  یا بالا

1/2

0/004

2/3

Down  یا پائین

1/2

0/08

-1/3

Charm  یا افسون

1/2

1/5

2/3

/ 0 نظر / 4 بازدید