نظریه وجود جرم منفی با توجه به E=mc2

با تقارن موجود در طبیعت برای تمام ذرات هم جرم منفی و هم جرم مثبت در نظر می گیریم (این نامگذاری به معنی آن نیست که آنها دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی باشند) جرم منفی قابل رویت نمی باشد.
 
از اتم هیدروژن شروع کرده ایم و توزیع جرم منفی در اطراف هسته اتم هیدروژن به نحوی در نظر گرفته شده که یا نتایج تجربی اسپکتروسکپی اتم هیدروژن در ارتباط باشد.
 
بین دو ذره مختلف از جمله الکترون و پروتون در اتم هیدروژن می تواند جزیی از انرژی جرمی مثبت یکی با جزیی از انرژی منفی دیگری و بالعکس آن اثر کرده که ضمن آن پیوند دو ذره صورت میگیرد و پرتو الکترومغناطیسی تابش می شود. 
 ( طبق رابطه اینشتین برای جرم، انرژی جرمی   E=mc2  در نظر میگیریم) برای جدا سازی الکترون از اتم هیدروژن که مقداری از جرم الکترون و پروتون ضمن پیوند کاسته شده و تبدیل به پرتو گردیده ، چنانچه این اتم تحت تابش پرتوی به انرژی مناسب واقع گردد  ضمن تامین کسری از جرم منفی و مثبت برای هریک (الکترون و پروتون) الکترون از اتم خارج و آزاد میگردد.
در مثال دیگر چنانچه دو ذره الکترون و پوزیترون مجاور هم واقع شوند کل انرژی جرمی منفی یکی با کل انرژی جرمی  مثبت ذره دیگر و بالعکس اثر کرده، که طی آن انرژی جرمی ها تماما تبدیل به انرژی پرتو گاما خواهد شد. و چندین مثال های دیگر که در متن آمده است.

برای مشاهده ی ادامه ی متن به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


مقدمه:
در این نظریه بنا به قرارداد برای تمام ذرات معمولی اعم از ذرات الکترون ، پروتون، نوترون… و یا سایر اجسام که در طبیعت با آنها سرو کار داریم و می شناسیم، جرم مثبت نسبت میدهیم. از طرف دیگر به هریک از این ذرات یا اجسام علاوه بر جرم مثبت جرم منفی هم نسبت میدهیم. جرم های منفی بطور مستقیم قابل رویت نمی باشند و هنوز هم نتوانسته اند با دستگاههای فیزیکی آنها را آشکار سازند. این نامگذاری های جرم مثبت و جرم منفی به مفهوم دارا بودن بار الکتریکی منفی یا بار مثبت و یا بدون بار بودن آنها نمی باشد.
در چند دهه اخیر بویژه دهه حاضر مقالات پژوهشی مختلفی برای به اثبات رساندن وجود جرم منفی در مجلات معتبر علمی منتشر شده است. (مرجع 1 الی 7)
در اینجا ابتدا به ذکر دلایلی می پردازیم که چرا علاوه بر جرم معمولی که آنرا جرم مثبت می نمایم، جرم منفی نیز وجود دارد. در طبیعت برای نیرو ها و اثر متقابل آنها تقارن وجود دارد.
 اولا در طبیعت بار الکتریکی مثبت و منفی وجود دارد که باهم متقارند.
 ثانیا عقربه مغناطیسی یک قطب شمال و یک قطب جنوب موجود است که این دو قطب هم حالت متقارن دارند.
 ثالثاً جهت اسپین الکترون در اتمهای چند الکترونی بعضی به طرف بالا و بعضی دیگر به طرف پایین است. که همین موضوع برای اسپین نوکلئونها در هسته های چند نوکلئونی نیز مطرح است.
با توجه به این تقارن ها در طبیعت پیش بینی می کنیم که در طبیعت، هم باید دو نوع جرم مثبت منفی وجود  داشته باشد.
اینک دو فرض برای خصوصیات جرم منفی قائل می شویم.
1-     مقدار جرم منفی یک ذره با مقدار جرم مثبت همان ذره مساوی است.
2-  جرم مثبت یک ذره نمی تواند بر جرم منفی خود اثر کند. به همین ترتیب جرم منفی یک ذره نمی تواند بر جرم مثبت خود تاثیر بگذارد. نه به صورت جزئی و نه به صورت کلی و در نتیجه پرتو الکترومغناطیسی تابش نمیگردد. ولی جرم منفی یک ذره می تواند با جرم مثبت ذره ی دیگر این تبدیل را صورت دهد. بنا به رابطه اینشتین  E=mc2  و یا

mc2 + m¯c2 =Eγ1 +Eγ2

تبدیل جرم به انرژی انجام میگیرد که با بیان دقیقتر انرژی جرمی مثبت یک ذره (که آنرا طبق معمول با  E=mc2 نمایش میدهیم) به همان مقدار انرژی جرمی منفی ذره دیگر (که آنرا به E=c2 نشان میدهیم)، اثر کرده و تولید دو و یا ندرتا سه فوتون (پرتو الکترومغناطیس) می نماید. معمول بر این است که این پدیده را Pair Annihilation که به معنی نابودی زوج می باشد، می نامند. ولی با توجه به قوانین پایستگی انرژی، اندازه حرکت و غیره بجای بکار بردن نابودی جرم، تبدیل انرژی جرمی به پرتو الکترومغناطیس و یا عکس این پدیده یعنی بجای پدیده تولید زوج، تبدیل انرژی الکترومغناطیسی به انرژی جرمی مثبت  E=mc2  و منفی E=c2 را به کار می بریم .

در مقالاتی که اخیرا به چاپ رسیده جرم منفی را (Tachyon) نامیده اند. در مقاله ای در مجله علمی داخلی به نام اطلاعات علمی سال سوم شماره 8 در اول اردیبهشت سال 1367 در صفحات 10 و 11 به صورت مقدماتی درباره جرم منفی به چاپ رسیده بود، نام جرم منفی را nass در مقابل جرم مثبت mass گذاشته بودند. (مرجع 7) .
برای شروع مطالعه در باره جرم منفی از ساده ترین اتم یعنی اتم هیدروژن که شامل یک پروتون و یک الکترون است آغاز می کنیم.
 بنا به فرضیه اول که مقدار جرم مثبت یک جسم با مقدار جرم منفی همان جسم مساوی گرفتیم مثلا مجموع جرم مثبت و منفی پروتون MeV/c2 938.27 و برای نوترون  MeV/c2939.57 و الکترون را MeV/c20.511 می باشد که نیمی از هر کدام جرم مثبت و نیمی دیگر جرم منفی آن ذره می باشد.
در اتم هیدروژن طبق مدل بوهر، با توجه به نیروی کلمبی بین پروتون و الکترون مدارهای مجاز برای الکترون حول هسته در نظر گرفته شده که با اعداد کوانتوم اصلی  n1, n2, n3 … مشخص شده اند. طبق این مدل مقدار انرژی الکترون و شعاع این مدارها قابل محاسبه است که با مقادیر تجربی اسپکتروسکپی سازگار می باشند. علاوه بر این در مکانیک کوانتوم با در نظر گرفتن نیروی الکتریکی کولمبی بین الکترون و پروتون از حل معادله شرودینگر همین اعداد کوانتومی اصلی را می توان بدست آورد. جدول (1)
نحوه توزیع جرم منفی:
 
ابتدا هدف تعیین مقدار انرژی جرم منفی می باشد که در خارج از پروتون آن را احاطه کرده است. این نحوه توزیع جرم منفی پروتون باید به گونه ای باشد که چنانچه الکترون آزاد، به یکی از تراز های انرژی مجاز منتقل شود، قسمتی از جرم مثبت الکترون به جرم منفی پروتون در این تراز طی رابطه  E=mc2 که تبدیل جرم به انرژی است باعث تولید پرتو الکترومغناطیس (فوتون) گردد و بدین طریق با مقداری کم شدن انرژی جرمی مثبت الکترون و نیز انرژی منفی پروتون، الکترون ها در اتم هیدروژن مقید و یا پیوند خواهد داشت.
برای اتم هیدروژن   که دارای یک پروتون و یک الکترون است، طبق مدل بوهر الکترون در تراز های ( یا مدارهای دایره ای ) با کوانتوم اصلیn دارای انرژی En و شعاع مداری rn  که به ترتیب؛

n2

h2

rn=

  و

k2e4m 1

En=

ke2m

2πh2 n2

 

  (1)

ke2

Enrn=

2πh

و چنانچه در این رابطه انرژی E بر حسب eV (الکترون ولت)و شعاع r   بر nm حسب باشد داریم که:

   (2)

0.71944

En(ev)=

rn(nm)

با بیان دیگر برای اعداد مختلف کوانتوم اصلی داریم که

E1r1= E2r2= E3r3=…..E’r’=0.71944 eVnm   

در جدول 1 بازاء اعداد کوانتوم اصلی n  مقادیر شعاع تراز ها برحسب  nm   و انرژی برحسب eV وارد شده است.

جدول (1) مشخصاتانرژی و شعاع تراز ها برای کوانتوم های اصلی n

E (eV)

r (nm)

n

13.6

0.0529

1

3.4

0.2116

2

1.51

0.4761

3

0.85

0.8464

4

0.544

1.325

5

0.377

1.9044

6

0.2775

2.5921

7

0.2125

3.3856

8

0.1629

4.2849

9

0.136

5.29

10

با استفاده از رابطه (2) و جدول (1) نمودار تغییرات E برحسب را رسم میکنیم:
این نمودار با توجه به نقاط تجربی که بوسیله آزمایش های اسپکتروسکپی برای اتم هیدروژن صورت گرفته، بدست آمده که در جدول (1) نیز این مقادیر داده شده است و در ضمن این مقادیر با مدل اتمی بوهر و معادله شرودینگر سازگار است.

نمودار 1

اینک از رابطه (2) که از مدل بوهر و معادله شرودینگر بدست آمده، نمودار تجربی (1) را از دو طرف ادامه میدهیم.
 
اولا  برای  فاصله های  کوتاهتر از  شعاع  اولین  مدار  الکترون  در اتم  هیدروژن  که  برابر  با 0529.0nm است شروع می کنیم و تا مرز پروتون که شعاع پروتون در حدود r0=1.2 10-6 nm می باشد و انرژی الکترون در این نقطه 6105 eV خواهد بود، ادامه میدهیم.
 
ثانیا برای فاصله های دور مثلا  برای عدد کوانتومی اصلی 100=n که بطور دلخواه انتخاب شده است r=5.29102 nm و انرژی مربوط به آن  13.610-4 eV می باشد. نمودار را در این قسمت هم ادامه میدهیم. با مقایسه فاصله در دو حد، نسبت این دو مقدار به هم 108 و نسبت انرژی ها 109 است.
با این گستردگی مقادیر انرژی و فاصله، برای نمایش دادن نمودار تغییرات E بر حسب r که مجموعه نقاط تجربی و دو نقطه حدی را شامل می شود، با مقیاس های لگاریتمی به صورت زیر رسم می کنیم.

نمودار (2)

]در مورد نقطه ای که تقریبا در وسط این نمودار است و با دایره مشخص شده است، بعدا مطالبی ذکر خواهد گردید[
اینک برای تعیین مقدار انرژی جرم منفی که در اطراف پروتون توزیع شده است ابتدا از همان رابطه (2) نمودار تغییرات بین دو نقطه حدی را با مقیاس معمولی به طور شماتیک رسم می کنیم.

نمودار (3)

سطح زیر این نمودار E برحسب r یعنی S برابر است با :

و یا:                                                                  S=14.32 eVnm 
و اما انرژی مربوط به جرم منفی که در خارج از هسته (پروتون) می باشد مساوی با حاصل ضرب S در  بنابراین داریم که ؛

E=s2πE0=23.14610514.32=54 MeV   (3)


توجه شود که با تغییر عدد کوانتومی اصلی بجای 100 مثلاً 10 و یا 1000 این مقدار تا حدودی تغییر خواهد کرد.
 
با ورود الکترون آزاد به یکی از تراز های انرژی مثلاٌ n=1 طبق مدل بوهر که با نتایج معادلات شرودینگر نیز سازگار است، شعاع آن 0.0529nm  است، مقداری از جرم منفی پروتون با همین مقدار از جرم مثبت الکترون و بالعکس برهم اثر کرده که در نتیجه آن مقدار این دوانرژی جرمی تبدیل به انرژی الکترومغناطیسی میشوند. انرژی این پرتو13/6eV است که از اتم تابش می شود.
 ضمن گسیل این تابش، اتم هیدروژن با انرژی کمی عقب زده خواهد شد.
 
  در اینجا متذکر می شویم که در محاسبات صورت گرفته، تقریب هایی صورت گرفته است.
 اولاٌ به علت آن که جرم الکترون خیلی کمتر از پروتون می باشد،  me=mp/1836 مقدار جرم منفی الکترون نسبت به پروتون کم ونیز این جرم در محدوده کوتاهی از الکترون توزیع شده است.
 ثانیاٌ بحث ما فقط درباره کوانتوم اصلی   (n) محدود بوده است و در مورد کوانتوم گشتاور زاویه ای ( l )  و گشتاور مغناطیسی (ml) بحثی نشده است.
 حال چنانچه پروتون را به صورت کره ای به شعاع 1/2fmو توزیع جرم مثبت و منفی در داخل آن را بطور یکنواخت بگیریم، می خواهیم طبق نظریه وجود جرم منفی مقدار این جرم منفی را در داخل پروتون نیز تعیین کنیم. اگر جرم منفی در خارج از پروتون را به mx  و مقدار جرم منفی را در داخل حجم پروتون به را mi  نمایش دهیم مقدار جرم منفی کل مربوط به پروتون برابر :

 xc2+mic2 

میباشد و طبق آنچه که قبلا اظهار شده مقادیر جرم مثبت هر ذره از (جمله پروتون) با جرم منفی آن مساوی است. و چون انرژی معادل جرم پروتون روی هم رفتهMeV 938.27  است که نیمی از آن یعنی 469.14MeV   مربوط به جرم مثبت است و نیمه دیگر مربوط به جرم منفی آن بوده است. بنابراین مقدار انرژی معادل جرم منفی داخل پروتون به اندازه  ic2=(469.14-54) MeV  و یا  415.14MeV  می باشد.
در شکل زیر نمودار های تغییرات جرم منفی به صورت نقطه چین و جرم مثبت پروتون [با خط پیوسته] برحسب r ( فاصله تا مرکز پروتون)بطور شماتیک رسم گردیده است.

نمودار (4)

مثال 2
اتم موئونی; حال بجای اتم هیدروژن که شامل یک الکترون و یک پروتون می باشد یک اتم موئونی که از یک موئون و یک پروتون تشکیل یافته در نظر می گیریم بار الکتریکی موئون منفی و مقدار آن برابر بار الکتریکی الکترون است ولی جرم موئون 207 برابر جرم الکترون است با توجه به جرم کاهش یافته موئون در اتم موئونی داریم که ،شعاع مدار موئون اتم موئونی در تراز با کوانتوم اصلی n=1 بنا به نظریه بوهر برابر است با:

=2.84410-4  nm

0.0529

  =

h2

rµ=

186

k186mee2

و یا  284/4fm  می باشد.و انرژی آن برابر است با:      E=13/6 x 186 = 2529/6 eV                     
لازم به ذکر است که جرم موئون 0.11 جرم پروتون است. بنابراین جرم منفی آن نسبتا در مقایسه با جرم منفی پروتون کم و جرم منفی آن تا فاصله کوتاهتری نسبت به جرم منفی پروتون توزیع شده است.
در اینجا متذکر میشویم که برای تعیین انرژی پیوندی بین موئون و پروتون، در اتم موئونی نیز باید علاوه بر اثر جرم منفی پروتون بر جرم مثبت موئون، می بایست اثر جرم منفی موئون بر جرم مثبت پروتون نیز دخالت داده شود.
 این اثر به علت فاصله نسبتاً کم موئون با پروتون می باشد. ولی تا حدودی قابل ملاحظه است. ما در اینجا برای ساده کردن موضوع از دخالت آن صرفنظر نموده ایم.
با این حال و با تقریب بکار گرفته شده، چنانچه بازهم حاصل ضرب انرژی در شعاع تراز موئون برای اتم موئونی حساب کنیم همان مقدار ثابتی که برای اتم هیدروژن داشتیم، بدست خواهد آمد.
در همان دستگاه مختصات E برحسب r که برای اتم هیدروژن رسم نمودیم نمودار(2) نقطه ای به مختصات E وr مربوط به اتم موئونی وارد شده که این نقطه نیز بر نمودار مربوط به اتم هیدروژن در قسمت ادامه داده شده منطبق است.
مثال 3
اینک بجای اتم هیدروژن که شامل یک پروتون و یک الکترون می باشد، هسته دوترون را در نظر می گیریم. دوترون هسته اتم دوتریوم است که از یک پروتون و یک نوترون تشکیل شده است.
 در اینجا بحث کوتاهی در مورد آنچه را که نیروی قوی هسته ای نام دارد، و باید منشاء وجودی آن را اثر جرم منفی یک نوکلئون بر جرم مثبت نوکلئون دیگر و بالعکس آن است مطرح می کنیم:
میدانیم که بین پروتون و نوترون و همچنین بین دو نوترون و نیز بین دو پروتون با بیانی نیروی قوی هسته ای اثر می کند. ( البته همچنین میدانیم که بین پروتون با پروتون علاوه بر نیروی قوی هسته ای نیروی ضعیف تر کولونی نیز اثر می نماید.)
بنا به نظریه وجود جرم منفی، قسمتی از جرم منفی یکی از نوکلئون های دوترون، نوترون بر قسمتی از ج

/ 0 نظر / 6 بازدید