ستارگان اولیه به صورت منظومه های دوتایی بوده اند

ستارگان اولیه به صورت منظومه های دوتایی بوده اند

A simulated primordial star forming region approximately 200 million years after the Big Bang with two pre-stellar cores of more than five times the mass of the sun each. These cores formed at a separation of 800 times the distance from the Earth to the Sun, and are expected to evolve into a binary star system. Image © Science/AAAS

بیشتر ستارگان به صورت دوتایی هستند.تصویر فوق یک شبیه سازی از منطقه ی تشکیل ستاره های نخستین حدود 200 میلیون سال پس از بیگ بنگ را نشان می دهد.هسته های دو پیش ستاره که هرکدام بیش از 5 برابر جرم خورشید را دارند در فاصله ای 800 برابر فاصله بین زمین و خورشید از یکدیگر تشکیل شده اند و انتظار می رود که به یک منظومه ی ستاره ای دو تایی تبدیل شوند.

بیشتر شبیه سازی های پیشین از عالم اولیه که در آن ابرهایی از گاز نخستین فرو ریختند تا اولین اجرام درخشان را شکل دهند به این نکته اشاره می کردند که ستارگان نخستین جدا از یکدیگر شکل یافته اند.گروهی از محققان یک شبیه سازی کامپیوتری انجام دادند که در آن انبوهی از مواد اولیه که حدود 50 برابر جرم خورشید بودند به دو هسته با نسبت جرمی 2 به 1 تقسیم می شوند.هر دو با دریافت موادی که اطراف گازهای سرد را فراگرفته اند قادر به سرد شدن و متورم شدن هستند و می توانند یک منظومه دوتایی را شکل دهند.

این یافته ها می توانند در آشکارسازی امواج گرانشی که تاکنون به طور مستقیم آشکار نشده اند و انفجارات پرتو گاما بسیار موثر واقع شوند.

/ 0 نظر / 5 بازدید